ทีมงานของเรา

นาย พีระศักดิ์ ยวงเงิน

ช่างแอร์รถยนต์

นาย พิเชษฐ์ นิลเหล็กเพชร

หัวหน้าฝ่ายออกเเบบตรวจสอบคุณภาพงาน

นาย ชยุตม์ สุนทรลักษณ์

ฝ่ายสื่อโฆษณาและการตลาดออนไลน์

นาย ศราวุธ ส่วยรัก

ผู้จัดการฝ่ายช่างเทคนิค

นางสาว ชลดา พาคำ

ฝ่ายขายและการตลาด

นาย ธีรศักดิ์ รินแก้ว

ช่างแอร์รถยนต์

นางสาว จารุวรรณ แซ่ตั้ง

รองประธานกรรมการ

นางสาว สุภาพร ชาติพหล

ผู้จัดการฝ่ายขายและส่งเสริมการตลาด สาขาหล่มสัก

นาย กรกฎ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 5

นาย โภคิน เหิงคำแก้ว

ฝ่ายสื่อโฆษณาและการตลาดออนไลน์

นางสาว วริยา เทียนนาวา

ฝ่ายสื่อโฆษณาและการตลาดออนไลน์

นาย วิทูร พลทวี

หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

นางสาว นันฑยา ค้าคล่อง

ผู้จัดการฝ่ายขายและส่งเสริมการตลาด สาขาหล่มสัก

นาย สุริยัน หาญคำ

วิศวกรเครื่องกล

นาย ศิริโชค ปิ่นศรี

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 6

ภฟก.38641 นาย เสรี ตะเกิ้งผล

หัวหน้าฝ่ายวิศวกร

นางสาว ธัญญลักษณ์ สงวนสิน

ฝ่ายขายและการตลาด

นาย ภาคิน ตันหยงทอง

วิศวกรไฟฟ้า

นาย ชัชวาล กองยอง

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 4

นาย จักรกฤษณ์ ไทยแท้

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 1

นาย ลิขิต กอนมนตร

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 3

นาย ณัตพงษ์ แก้วทา

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 2

นาย วินิจ สมศรี

ช่างเทคนิค