ทีมงานของเรา

นางสาว จิรภิญญา สนหอม

ฝ่ายส่งเสริมงานขายและบาริสต้า

นาย ไพเราะ จันทร์หอม

ช่างเทคนิค อาวุโส

นาย กรกฎ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 5

นาย กิตติทัต ศักดิ์เจริญชัยกุล

ผู้ช่วยฝ่ายออกแบบและประเมินราคา

นาย ศราวุธ ส่วยรัก

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 6

นางสาว สุดารัตน์ ทองปฐพี

หัวหน้าฝ่ายสื่อโฆษณาและสินค้าคงคลัง

นาย โภคิน เหิงคำแก้ว

ฝ่ายสื่อโฆษณาและการตลาดออนไลน์

นาย พิเชษฐ์ นิลเหล็กเพชร

หัวหน้าฝ่ายออกเเบบตรวจสอบคุณภาพงาน

นางสาว เกศนีย์ แทนขุนทด

บัญชีและการเงิน

นาย อรรถพล จันทร์ปล้อง

ที่ปรึกษาและวิศวกร

นาย วีรยุทธ ปลื้มบุญ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ดับเพลิง

นาย วิทูร พลทวี

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 2

นาย ลิขิต กอนมนตร

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 3

นาย ณัฐิวุฒิ กลีบบัวทอง

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 4

นาย ณัตพงษ์ แก้วทา

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 1

นาย ชัชวาล กองยอง

ช่างเทคนิค