ประวัติ พันธกิจ วิสัยทัศน์ประวัติองค์กร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสวายอิเล็กตริคซิสเต็ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของทางร้าน คือการบริการด้าน ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา และ ให้คำปรึกษาในงานด้าน เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย(WI-FI)

พันธกิจองค์กร
เป็นองค์กรที่มีสวัสดิการพนักงานดีที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดีเทียบเท่าบริษัทใหญ่ ๆ และมีความพร้อมด้านบุคลากรและมาตรฐานงาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งความสุข

วิสัยทัศน์
ทำงานเป็นระบบ มีมาตรฐาน ความผิดพลาดเป็นศูนย์ และเป็นองค์กรแห่งความพร้อม ทางด้านบุคลากรและมาตรฐานงาน