พนักงานดีเด่น

นาย ศราวุธ ส่วยรัก

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 6

นาย วิทูร พลทวี

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 2

นาย ณัตพงษ์ แก้วทา

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 1

นาย กรกฎ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 5